• TROIA Kronos Investment Management

    Koronos Investment Management je produkt, ki med drugim omogoča celovito upravljanje celotnega procesa investicij, beleženje vseh investicijskih potreb in pripravo izvedbenih planov.

KRONOS Investmemnt Management produkt, razvit na osnovi IBM Maximo platforme omogoča celovito upravljanje celotnega procesa investicij in sicer: 

  • planiranje potrebnih denarnih virov (plana),
  • beleženje in upravljanje investicijskih potreb (predlogov),
  • pripravo izvedbenih planov investicij (po časovnih obdobjih)

 

  • upravljanje izvedbe investicij,
  • predlogo aktivacije osnovnega sredstva (sredstev)

Proces upravljanja investicij se prične s pripravo plana investicij in sicer po:

  • posameznih investicijskih skupinah,
  • letih in
  • kvartalih.

Investicijske skupine so razporejene hierarhično. Vsota vseh investicijskih skupin, predstavlja celoten vrednostni investicijski plan za posamezno leto.

Shema prikazuje hierarhično kreiran investicijski plan:

 

TROIA KRONOS INVESTMENT MANAGEMENT omogoča beleženje vseh investicijskih potreb (predlogov investicij). Te potrebe po investicijah so časovno in finančno planirane in povezane s pripadajočo investicijsko skupino (planom). Podprto je tudi verzioniranje potreb po investicijah, kar pomeni, da ob odobritvi nastane prva verzija. Ob izvedenem replaniranju in vnovični potrditvi, nastane naslednja verzija itd. Verzije so shranjene v sistemu, omogočeno je medsebojno pregledovanje in primerjanje verzij.

TROIA KRONOS Investment Management omogoča tudi pripravo izvedbenih planov investicij, kar pomeni, da je mogoče izdelati plan za poljubno časovno obdobje, kjer najpogosteje srečujemo 3,5,10 letne in operativni / letni / izvedbeni plan. V izvedbene plane je možno vključiti n investicijskih potreb, kot prikazuje spodnja shema:

Tudi izvedbeni plan je mogoče pripraviti hierarhično, kar pomeni, da je skupni plan sestavljen in več podrejenih (parcialnih) planov. Pri pripravi planov nam je v pomoč poročilo s katerim vidimo primerjavo planirane vsote potreb za investicije in pripadajočim letnim budgetom / vrednostnim planom. V primeru, da vsota planiranih potreb za investicije presega budget, plana ni mogoče odobriti.

Ko je potreba za investicijo v potrjenem planu, se lahko iz nje kreira investicijo (delovni nalog za investicijo). Investicija je prav tako lahko večnivojska, kar nam omogoče lažje in boljše upravljanje le-te. Primer kreiranja investicije iz potrebe za investicijo prikazuje spodnja slika:

Ob kreiranju investicije se na investicijo prepišejo podatki iz potrebe za investicijo, kar nam prihrani dvojno vnašanje podatkov. Na investiciji se spremlja realizirana vrednost (materiala, delavcev, zunanjih storitev in orodij), katero lahko v vsakem trenutku primerjamo s planirano in tako vidimo v kolikšni meri plan odstopa od realizacije na posamezni investiciji. 

Rešitev ponuja možnost celovitega upravljanja investicij skozi celotno življensko dobo le-te, od samega planiranja pa vse do zaključka, ko lahko s pomočjo integracije v ERP sistem pošlje potrebne podatke za aktivacijo osnovnega sredstva (sredstev), ki so nastali tekom investicije. 

 

POVEŽITE SE Z NAŠIM SPECIALISTOM

Pogovorite se z enim od naših specialistov za rešitve in se bolje seznanite z našo ponudbo.